Lambi Umar Ke Liya

Text: Sms text

Lambi Umar ke liya
kya karna chahiye?

Ans= Shadi
.
.Us se kya
Zindagi Lambi ho jati hay?
.
.
Ans= Nahi,Lambi lagne lagti hay!.

Send this as Free SMS

Category: Anniversary

SMS details

Views: 198
Votes: 0
Rating: