Lambi Umar Ke Liya

Text: Sms text

Lambi Umar ke liya kya karna chahiye? Ans= Shadi . . . . . . Us se kya Zindagi Lambi ho jati hay? . . . . . Ans= Nahi,Lambi lagne lagti hay!.

Send this as Free SMS

Category: Anniversary

SMS details

Views: 251
Votes: 0
Rating: